Riktlinjer med anledning av covid-19 (1 juli)

Från 1 juli är de särskilda restriktionerna för idrottsaktiviteter borttagna, dock ska fortfarande de allmänna generella råd som gäller för all verksamhet följas. Regionala avvikelser kan förekomma. Publikrestriktionerna lättas också.

Sammanfattning - nuläge (1 juli)

 • De idrottsspecifika restriktionerna har tagits bort

 • Idrottsföreningar och utövare ska fortsatt vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 beaktande Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • Nya, lättade, publikbegränsningar gäller

Lokala variationer kan förekomma - det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region.

Allmänna råd

När det gäller det personliga ansvaret anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd att var och en bör vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Det innebär bland annat att

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • hålla avstånd till andra människor och undvika trängsel.

Idrottsföreningar bör säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att

 • informera besökare på idrottsanläggningen om lämpliga smittskyddsåtgärder (t ex innebörden av det personliga ansvaret som redovisas ovan),
 • vidta åtgärder för att undvika trängsel,
 • erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

Regionala avvikelser kan förekomma och SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i den egna kommunen och regionen.

Publik

Följande publikbegränsningar gäller från 1 juli:

 • Högst 600 personer vid utomhusarrangemang
 • Högst 3000 personer vid utomhusarrangemang där särskilt anvisade sittplatser kan anvisas
 • Om arenan kan delas upp i sektioner där besökarna inte kommer i kontakt med andra sektioners besökare gäller ovanstående begränsningar för respektive sektion.

ÖFF:s möten och utbildningar

Det är fortfarande att föredra att genomföra utbildningar utomhus eller digitalt, men from 1/9 kan vi hålla utbildningar och möten inomhus under förutsättning:

 • Att regeringen och FHM bedömer att planen för återgång kan följas.
 • Att lokalen är anpassad så att man kan genomföra hela arrangemanget utan trängsel (in och utpasseringar, raster, tillräckligt många toaletter, minst 2 m mellan stolarna).
 • Att alla informeras om att stanna hemma vid symtom
 • Att det finns information om och goda möjligheter till handhygien

Förhållningssätt

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. 

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.