Utmärkelser

Östergötlands Fotbollförbund utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för främjandet av östgötsk och svensk fotbollsidrott.

Dessa utmärkelser är för personer:
1 Förtjänsttecken i guld 100 poäng alt 30 år
2 Förtjänsttecken i silver 75 poäng alt 20 år
3 ÖFF:s glasstatyett 50 poäng alt. 15 år
4 ÖFF:s diplom (ej inramat) 25 poäng alt 10 år
5 ÖFF:s diplom för ungdomsledare 5 år


För att erhålla förbundets utmärkelser skall sökande uppnå erforderliga poäng/år enligt nedanstående poängskala.
Till HEDERSORDFÖRANDE inom ÖFF kan utses person som har 20 års styrelsearbete varav minst 10 år som ordförande. Efter avgång ej möjlighet till återval. Innehavare av förtjänsttecken i guld.
Till HEDERSLEDAMOT inom ÖFF kan utses person som har 10 års styrelsearbete och är innehavare av förtjänsttecken i guld. Efter avgång finns ej möjlighet till återval.

Dessa utmärkelser avser föreningar:
A ÖFF:s 125-års plakett 125 år
B ÖFF:s vas 100 år
C Plakett i guld 75 år
D Plakett i silver 50 år
E ÖFF:s bordsflagga 25 år

För att erhålla någon av dessa utmärkelser skall föreningen haft fotbollsverksamhet minst hälften av det antal år som nämnts ovan.
Vid planinvigning utdelas en minnesgåva i form av en hästsko.
Inkomna förslag granskas och beslutas av ÖFF:s styrelse. Normer för ÖFF vad gäller representation och uppvaktningar vid föreningsjubiléer. Vid föreningsjubiléer representerar ÖFF vid; 25, 50, 75, 100 och 125 år.

Poängskala
1. Ordförande, sekreterare, kassör i förbunds-/förenings-/sektionsstyrelse 3 poäng per år

2. Övriga styrelseuppdrag, lagledaruppdrag, tränaruppdrag, materialförvaltare,domare, ledaruppdrag för ungdom, fast anställd personal inom fotbollsrörelsen, ÖFF-funktionär, kommittéuppdrag och revisorer. Här inkluderas även övriga som ÖFF:s styrelse finner jämbördiga. (För revisorer räknas endast 1 poäng/år). 2 poäng per år.
Högst 4 poäng per år får räknas för erhållande av utmärkelse.(Undantag, ÖFF-funktionärer högst 6 poäng).


Föreningar kan enbart ansöka om en utmärkelse per person och år från ÖFF, detta sker i korrekt ordning enligt ovan. ÖFF:s rekommendation är att varje förening ansöker om behöriga utmärkelser från ÖFF en gång om året.

Ansökan ÖFFs utmärkelser.pdf

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta Bengt-Olov Andersson, mobil: 0708-828362
e-post: bengan.derby@bredband.net