Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling:

Svensk fotbolls vision är: "En förening i varje by - fotboll för alla."

I Sverige finns drygt 3 300 fotbollsföreningar där merparten har en väl fungerande verksamhet. Cirka 2800 av dessa har barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarnas inriktning, förutsättningar och behov skiljer sig mycket beroende på om de finns i storstad, mellanstor stad, småstad eller landsbygd. Föreningarnas divisionstillhörighet sätter oftast sin prägel på verksamheten.

Alla skall få möjligheten att utöva fotboll - fotboll för alla, i en förening som har en uttalad föreningsidé. Vi ska ta vara på de talanger som växer fram och stärka den sociala gemenskapen.

Det bästa sättet att utveckla fotbollen är genom en gedigen utbildningsverksamhet. Det är spelaren som ska sättas i centrum för utbildningen, och det är våra föreningar som ska genomföra den. Det är föreningarna som rekryterar och utbildar våra spelare, antingen de är motionärer eller har ambitioner att nå världseliten. Våra insatser ska alltså inriktas mot ledare så att de blir så bra ledare som möjligt för våra utövare. Olika delar i verksamheten kräver olika typer av utbildning. Inom några områden driver vi utbildningen själva inom andra samverkar vi med SISU Idrottsutbildarna.

Svensk fotboll har prioriterat fyra områden:

 • Policydokument utifrån Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL)
 • Ledarförsörjning; rekrytera - utveckla - behålla
 • Organisation och verksamhetsplanering
 • Föreningskunskap och demokratifostran


Svensk fotbolls mål för föreningsutveckling under åren 2010-2016:

 • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en "levande" policy, som är framtagen med stor delaktighet, och bygger på FSLL
 • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en plan för ledarförsörjning.
 • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2010 har en verksamhetsplan till grund för sitt arbete.
 • Senast 2010 ska minst 60 % av föreningarna startat en satsning på föreningskunskap.

Policydokument
(utifrån Fotbollens Spela Lek och Lär, FSLL)

I Sverige finns drygt 3 300 fotbollsföreningar där merparten har en väl fungerande verksamhet. Cirka 2800 av dessa har barn- och ungdomsverksamhet. Föreningarnas inriktning, förutsättningar och behov skiljer sig mycket beroende på om de finns i storstad, mellanstor stad, småstad eller landsbygd. Föreningarnas divisionstillhörighet sätter oftast sin prägel på verksamheten

Men det finns orosmoln på den i övrigt vackra fotbollshimlen. Ett problem är sk "klubbar i klubben". Enskilda lag eller årsgrupper som "kör sin egna race" oberoende av klubbpolicys och riktlinjer. De sportsliga målen sätts för högt, kostnaderna ökar och barnens behov och förutsättningar åsidosätts. Föreningarna bör koppla policyns riktlinjer till en spelarutbildningsplan, för att främja långsiktig spelarutveckling framför kortsiktiga matchresultat.

Det är inte heller ovanligt med lagkassor som ska finansiera cupdeltagande. Där det förekommer lagkassor är det viktigt att de finns inom föreningens ekonomi. Våra mål om fotboll för alla och att många ska fortsätta länge, både för sin egen skull och ur ett utvecklingsperspektiv bör bevakas och följas upp av varje föreningsstyrelse.

Respekt för varandra, är att visa respekt för fotbollen. Därför är det viktigt att i en policy ta upp och forma föreningens egna etiska koder som sedan ska genomsyra föreningens alla verksamhetsområden. Vi ska skapa ett förhållningssätt som innebär att alla respekterar varandra, och varandras olika roller.

Ledarförsörjning; rekrytera - utveckla - behålla

Det ideella ledarskapet är den grundsten som svensk fotbolls föreningsliv bygger på. Ledare oavsett om de arbetar i styrelsen, en kommitté eller tar hand om spelare är oerhört viktiga för vår verksamhet. För att säkerställa den ordningen behöver vi jobba hårt i framtiden. Det handlar om att rekrytera, behålla och utveckla ledare.

Svensk fotboll skiljer på två olika slags ledare;

Organisationsledare; ledare som organiserar, utvecklar och leder föreningsarbetet.
Aktivitetsledare; tränare, domare och andra runt spelaren och laget, som ser till att barn och ungdomar har roligt, mår bra och får en bra fotbollsutbildning.

Många föreningar saknar en genomtänkt strategi för ledarrekrytering. En strategi där föräldrar, gamla spelare och ungdomar regelmässigt tillfrågas om de vill vara ledare. Ett policydokument bör presenteras som beskriver vad föreningen står för, vad som förväntas av dem som ledare och arbetsfördelningen mellan föreningens olika ledare.

För att behålla de ledare vi har gäller det att ta väl hand om dem. Erbjudande om kontinuerlig utbildning, möjligheten till avlastning genom att jobba i team, ledarmöten samt andra sociala sammankomster, kan vara några sätt att vårda de ledare vi redan har.

För att utveckla fotbollens ledare bör vi utgå från vilken uppgift de ska lösa. Det finns grundläggande behov som till stor del är gemensamma för t ex nybörjartränaren i fotboll oavsett om de är förälder eller ungdom. Fotbollens basutbildning täcker dessa behov, men kan kompletteras med föreningsinterna tränarträffar. Den nye styrelseledamoten behöver en annan typ av utbildning och introduktion i föreningsarbetet utifrån sina behov.

Organisation och verksamhetsplanering

Här tar vi fasta på vikten av att fotbollsföreningarna planerar och organiserar verksamheten på bästa sätt för att lösa sina arbetsuppgifter. Hur arbetar styrelsen, kommittéer, utskott eller arbetsgrupper för att nå idrottslig-, administrativ/ekonomisk- och social utveckling? Finns det en verksamhetsplan, och en plan för affärsutveckling? Tar styrelsen ansvar för detta?

Att ha en tydlig föreningsidé, mål och metod för arbete i föreningen.
Att bestämma den struktur som ska finnas för arbetsområden och ansvarsfördelning.
Vad, vem och när ska det vara klart?
Att årligen utvärdera verksamheten, och sätta nya utmanande mål.
Att involvera många av föreningens ledare i verksamhetsplaneringen skapar en känsla av delaktighet och förståelse för målen.

Föreningskunskap och demokratifostran

Demokrati och föreningskunskap är frågor som idrottsrörelsen sett som särskilda utmaningar. Utbildning i föreningskunskap är därför en angelägen uppgift, inte minst för ungdomars demokratiska fostran, och för de ledare som fått förtroendet att ansvara för föreningens verksamhet.

Föreningens livskraft är avgörande för verksamheten. En förening är beroende av medlemmar som är delaktiga i föreningens arbete, som kan de demokratiska spelreglerna och som vet hur de gör sin röst hörd. Ju fler medlemmar som har föreningskunskap, ju större är förutsättningarna att föreningen utvecklas.

Det övergripande styrdokumentet i alla föreningar är stadgarna och ett grundläggande krav på föreningsstadgar är att de ska innehålla

 • föreningens namn och hemort,
 • föreningens ändamål,
 • bestämmelser om hur beslut inom föreningen ska fattas.

En faktor som genomsyrar nästan alla verksamhetsområden, och därmed påverkar de flesta medlemmar i föreningen är ekonomin. Efterhand som de ekonomiska förhållandena ändras för fotbollsföreningen och dess medlemmar, så ändras också förutsättningarna genom att den juridiska ramen ändras. Det här ställer nya och större krav på föreningens företrädare.
- - -
Ansvarig i ÖFF:s styrelse:
Anders Bengtson
072-544 33 70
- - -
Ansvarig på ÖFF:s kansli:
Dan Elofsson
010-476 50 62
dan.elofsson@osterg.rf.se
- - -
SISU Norrköping, 010-476 50 38
SISU Linköping, 010-476 50 36
SISU Motala, 010-476 50 31