Här följer information om krav som ställs på de föreningar som söker medlemskap i SvFF.

Allmänt

6 § i SvFF:s stadgar föreskriver att för förenings anslutning till SvFF krävs
att föreningen har fotbollsidrotten (fotboll, futsal eller beach soccer) på sitt program,
att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger,
att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening samt
att föreningen har betalat de avgifter som SvFF:s årsmöte har bestämt.

Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RF har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn.
Avslås ansökan om medlemskap, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap. i RF:s stadgar.
IdrottsAB skall vara associerad medlem i Förbundet. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmöte men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening.

Särkilt om krav på namn
Namn på idrottsförening får inte innehålla ordet "förbund", "svenska", "läns", "distrikts" eller liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller regionala organisationer. Namnet får inte innehålla ordet "sektion" då detta vanligtvis är beteckning på en underavdelning inom en förening. Inte heller får "allians" ingå i idrottsföreningens namn eftersom detta oftast är beteckning på en lokal sammanslutning av föreningar. Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening, dvs. ordet "förening", "klubb", "sällskap" eller liknande bör finnas med i kombination med ordet "idrott", "sport", "handboll", "ishockey" etc.
-
Namnet ska inte bestå av fler än tre ord inkl. idrottsbeteckningen (t ex. idrottsklubb, idrottsförening, fotbollsklubb, fotbollsförening, bollklubb, football club, futsal club eller motsvarande- vilken ska räknas som ett ord). Idrottsbeteckningen ska vara en obligatorisk del av namnet.
-
Ålders och/eller könsbeteckningar får inte användas i föreningens officiella namn om inte särskilda skäl föreligger. Istället för t ex tjejflickfotbollklubb ska i princip endast "herrfotboll", "damfotboll" eller "ungdomsfotboll" som tillägg i föreningsnamnet godkännas.
-
Namn som utgör förkortningar, namn på politiska föreningar, namn som har anknytning till alkohol eller tobak, namn som utgör reklamslogans eller namn som i övrigt kan väcka anstöt eller på annat sätt står i strid med de värderingar som fotbollsrörelsen vill förknippas med kan inte godkännas. Företagsnamn kan om särskilda skäl föreligger godkännas om det i föreningsnamnet kombineras med ett ortsnamn. Utländska föreningsnamn ska efterföljas av en förklaring vad föreningsnamnet betyder.