Nytt ekonomiskt stöd att söka

Statliga Boverket utlyser nu ett stöd att söka för upprustning av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden, där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft.

På boverket.se finns ett sökverktyg där du kan skriva in en fastighetsbeteckning och besked om detta. Det kan handla om mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor och parkanläggningar.

Det kan sökas av boende, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag som har fastighetsägarens tillåtelse.

Vad kan man söka för?

- Ny anläggning eller renovering av befintlig.

- Åtgärden ska vara varaktig.

- Anläggningen ska vara öppen och tillgänglig för enskilda utan kostnad.

- Åtgärden ska bidra till aktiviteter och social gemenskap och till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga miljöer.

Åtgärden måste kosta minst 100 000 kr och man kan få bidrag för högst 50 % av kostnaden.

Ansökningsdatum är 1 augusti och 2 oktober 2017.

Ni får inte börja arbetet innan ansökan kommit in till Boverket.

På boverket.se finns mer att läsa och infomaterial och blanketter att ladda ner.

Bengt Samuelsson
Anläggningsansvarig inom ÖFF