Kick off för projektet ”Föreningscoachen”

På självaste Trettondagsafton träffades 14 personer för att sparka igång ÖFFs, kanske största satsning på fotbolls- och föreningsutveckling någonsin, projektet Föreningscoachen.

Kick offen hade förlagts till sporthallen i Motala där, som av en händelse, Borens Futsal Cup gick av stapeln.

Kanslichef Thomas Kölnäs och undertecknad höll i trådarna och kunde glädjas åt en nästan 100 % -ig uppslutning av tilltänkta nyckelpersoner i projektet. Där fanns tre SISU-konsulenter, som blir viktiga motorer i arbetet. Där fanns också tre av tjänstemännen på ÖFFs kansli plus 6 nyrekryterade fotbollsmänniskor med bred kompetens. Den här fantastiska samlingen av idel ädel fotbollsadel kommer nu att indelas i tre olika team med uppdraget att träffa så många föreningar som möjligt för en kartläggning av deras behov och därefter formulera handlingsplaner som kommer att gagna föreningarnas utveckling. Gruppen kommer sedan vid behov att kompletteras med andra personer med spetskompetenser som kan hjälpa föreningarna i specifika frågor.

Upprinnelsen till projektet var egentligen en träff med kommunala företrädare som hyste en viss oro över de problembilder som föreningarna i deras kommuner antytt. Som en följd av detta planerades då en storsatsning på våra föreningar som ett led i Östgötafotbollens 100 års jubileum under innevarande år, 2017. Från ÖFFs sida ser vi det också som ett sätt att utveckla samverkan mellan ÖFF- ÖIF och SISU. Sett ur ett nationellt perspektiv är det samarbetet redan mycket gott men det kan utvecklas ytterligare.

Kjell Augustsson berättade för projektgruppen vilka olika aktiviteter som är klara inför jubileumsåret och hur själva jubileumsfirandet kommer att gå till.

Under mötet diskuterades olika praktiska frågor och hur man ska närma sig föreningarna och sprida information om denna satsning.

De tre geografiska teamen gavs sedan rejäl tid för att i detalj lägga upp förberedelserna för just sitt område. Men det betonades starkt att hela gruppen kommer att träffas regelbundet för att delge varandra lägesbilder, utbyta erfarenheter och även ta hjälp av varandra.

Det var med en mycket positiv och "taggad" känsla som gruppen avslutade dagen!

Anders Bengtson
Ordförande ÖFFs Föreningskommitté