Kort från Ordförandekonferensen 16–17 juni

Årets Ordförandekonferensen genomfördes i år i digital form, men Götalandsdistrikten samlades i Jönköping för att kunna diskutera de två huvudfrågorna som var på agendan; Ökad samverkan i fotbollsrörelsen och Spelarutbildningen. Här nedan kan ni ta del av Sven-Inge Arnells sammanfattning av den första frågan. Den andra frågan återkommer vi till i höst.

Ny struktur för distrikten

Det är ännu för tidigt att säga något definitivt om Svenska Fotbollsförbundet kommer att välja att ändra strukturen för distriktsindelning, den indelning som har många år "på nacken" och som idag består av 24 så kallade SDF. Som vi rapporterat om tidigare finns det en rekommendation att radikalt minska antalet SDF ner mot 7 till 9 distrikt, vilket skulle innebära att dagens Östergötlands FF med stor sannolikhet skulle läggas ihop med ett eller flera andra distrikt. Jag gissar att vi i så fall kommer slås ihop med Småland (så ser ju regionen ut för Nationella Fotbollsutbildarna, NaFu).

Remissvaren från distrikten

Karl-Erik Nilsson konstaterade vid konferensens start att SvFF fått svar från alla 24 SDF och han kallade dessa för konstruktiva och ögonöppnande inspel. SvFF upplever att inspelen från några SDF var att man ville ha färdiga förslag att kunna ta ställning till, medan andra ville involvera föreningarna innan man tog ställning.

Det som många tagit upp var den s.k. tidslinjen, där det i remissmaterialet förutsattes att SvFF skulle kunna ta beslut vid årsmötet 2021, för att införa den nya strukturen från och med den 1 januari 2022. Precis som ÖFF konstaterat redan i april i år, så går det inte att genomföra en stor reform på så kort tid, om man vill att fotbollsrörelsen ska kunna involveras och att alla frågor ska hinna behandlas på ett proffsigt sätt. Slutsatsen av detta blir troligtvis att beslutet om en ny distriktsindelning kommer att fattas av årsmötet 2022 med ett lika troligt genomförande från och med den 1 januari 2023.

Vad förordar distrikten?

Merparten av alla distrikt utgår från att den rekommendation som SvFF lagt, och som bygger på väsentligt färre distrikt, är det som arbetet i fortsättningen ska koncentrera sig på. ÖFF skiljer i denna fråga ut sig från andra distrikt, genom att vi mycket tydligt markerat att vi i första hand önskar vara kvar som ett eget distrikt, men självklart medverkar i utvecklingsarbetet, gärna samverkar och kan tänka oss regionala funktioner som också stödjer flera distrikt.

Samtidigt har många distrikt markerat att man inte rakt av "köper" det här med 7 – 9 distrikt, så min tolkning är att de andra två alternativen (2. Inga SDF alls och 3. 24 SDF men utan egen personal) inte var intressanta alls. Vi var några SDF som efterlyste ett fjärde alternativ.

Det är en stor majoritet som är positiva till att det görs en översyn och fördelarna sägs vara effektivare administration, ökad kvalitet med mera. Alla SDF nämner att fördelarna inte får vara på bekostnad av exempelvis lokalkännedom och demokrati.

Hur går SvFF vidare med översynen?

Arbetet kommer fortsätta under sommaren och projektgruppens ordförande – Bert Andersson, lovade att vi ska få ut ett material som gör att vi kan involvera våra egna distrikt och föreningar. Det borde också innehålla lite om de ekonomiska beräkningarna och hur gruppen tänkt om en indelning som kan vara 8 distrikt (men tydligen inte identiskt med NaFu-regionerna). När vi får det materialet ska vi lägga ut det via vår hemsida och skicka ut det till föreningarna. Personligen tror jag vi måste få till en diskussion med föreningarna och en start för detta arbete kan vara att vi ses på en ordförandeträff under inledningen av hösten. När får vi återkomma till när vi fått utredningsmaterialet.

Viktiga inspel från distrikten

I svaren från våra SDF har det inkommit viktiga påpekanden om vad som måste göras framöver för att få svar på viktiga frågor. Och det är många frågor som återstår att besvaras.

Några exempel på frågor som är viktiga att utreda vidare:

- Hur ska den lokala närvaron säkras upp i en eventuellt ny organisation?Närheten till föreningarna och det lokala engagemanget lyfts fram som nyckelfrågor från distriktens sida.

- Hur påverkas det ideella arbetet av en regionalisering?

- Konsekvensanalyser behövs och utvärderingar efterlystes från andra som genomfört liknande förändringar som de som nu är aktuella. Likaså underlag från forskning och goda exempel.

- Hur skapar vi ökat engagemang för föreningar och fotbollen?

- Juridiska och ekonomiska konsekvenser av förändringarna?

Ja, det var många fler frågor än så och det dröjer nog innan vi får svar på allt. Samtidigt har ÖFF efterlyst en tidig start på utvecklingsarbetet inom administration, tävling, IT och digitalisering och samverkan mellan distrikt och SvFF. Eftersom de sägs att vi kan spara 20 miljoner kronor, så borde det ju gå att hämta hem en hel del innan vi ens har förändrat strukturen. Det är i varje fall min uppfattning.

Min egen slutsats

Det är naturligtvis helt poänglöst att driva frågan om att få vara kvar som ett eget distrikt om inte föreningarna ser fördelar med det och önskar ha det så. Därför är det viktigt att vi diskuterar den här frågan med er ute i föreningarna. Skulle ÖFF:s styrelses uppfattning ha stöd i föreningarna, tror jag att vi skulle ha en god chans att få fortsätta att vara Östergötlands Fotbollförbund, låt vara med fler regionala funktioner, bättre samverkan, effektivare administration, mer digitalisering – men allt det skulle ju vara perfekt om vi hade det på plats redan idag. Jag må vara naiv, men om det handlar om att tillföra mer resurser till fotbolls- och föreningsutveckling så "ger jag mig den på" att vi med samarbetspartners, sponsorer m.fl. skulle kunna skaka fram dem själva.

Vi får diskutera det när vi ses, kanske i andra halvan av september!

Sommaren är här

När jag skriver det här är högsommarvärmen här och vi kan åtminstone se fotboll via tv i stort sett varje dag och inom kort börjar även damallsvenskan. Jag hoppas att inte bara sommaren blir bra för er ute i föreningarna, utan att vi kan hoppas på att alla föreningar kan fortsätta sin betydelsefulla verksamhet ute i distriktet trots alla konsekvenser som pandemin fört med sig. Ni behövs och skapar fantastiska värden – sociala och ekonomiska värden liksom stora värden i form av bättre hälsa.

Ha en skön sommar!

Sven-Inge Arnell
ÖFF:s ordförande